SONY VPL-DX10 – Rp. 12,366,900
XGA (1024 x 768), Lumens 2500 ANSI, 2.1kg, 3LCD Technology

SONY VPL-DX11 – Rp. 13,832,000
XGA (1024 x 768), Lumens 3000 ANSI, 2.1 kg , 3LCD Technology

SONY VPL-DX15 – Rp. 16,653,000
XGA (1024 x 768), Lumens 3000 ANSI, 2.2 kg, 3LCD Technology

SONY VPL-EX130 – Rp. 10,392,200
XGA (1024 x 768), Lumens 3000 ANSI, 3.1 kg, 3LCD Technology

SONY VPL-EX7 – Rp. 6,315,400
XGA (1024 x 768), Lumens 2000 ANSI, 2.9 kg, 3LCD Technology

SONY VPL-EX70 – Rp. 7,143,500
XGA (1024 x 768), 2600 Lumens ANSI, 3.13kg, 3LCD Technology

SONY VPL-FX41 – Rp. 42,760,900
XGA (1024 x 768), Lumens 5200 ANSI, 9.8 kg, 3LCD Technology

SONY VPL-MX20 – Rp. 16,916,900
XGA (1024 x 768), Lumens 2500 ANSI, 2.0kg, 3LCD Technology

Advertisements