V-GEN SODIMM DDR 1 GB   –    Rp. 430,538
1 GB SODIMM DDR PC-3200

V-GEN SODIMM DDR 1GB   –    Rp. 428,581
1GB SODIMM DDR PC-2700

V-GEN SODIMM DDR 256MB   –    Rp. 146,774
256MB SODIMM DDR PC-3200

V-GEN SODIMM DDR 512MB   –    Rp. 223,097
512MB SODIMM DDR PC-3200

V-GEN SODIMM DDR 512MB   –    Rp. 223,097
512MB SODIMM DDR PC-2700

V-GEN SODIMM DDR2 1GB   –    Rp. 247,559
1GB SODIMM DDR2 PC-5300

V-GEN SODIMM DDR2 1GB   –    Rp. 252,452
1GB SODIMIM DDR2 PC-6400

V-GEN SODIMM DDR2 2GB   –    Rp. 448,151
2GB SODIMM DDR2 PC-5300

V-GEN SODIMM DDR2 2GB   –    Rp. 457,935
2GB SODIMM DDR2 PC-6400

V-GEN SODIMM DDR2 512MB   –    Rp. 156,559
512MB SODIMM DDR2 PC-4200

V-GEN SODIMM DDR2 512MB   –    Rp. 164,387
512MB SODIMM DDR2 PC-5300

V-GEN SODIMM DDR3 1GB   –    Rp. 278,871
1GB SODIMM DDR3 PC-8500

V-GEN SODIMM DDR3 2GB   –    Rp. 506,860
2GB SODIMM DDR3 PC-10600

V-GEN SODIMM DDR3 2GB   –    Rp. 516,645
2GB SODIMM DDR3 PC-8500

V-GEN SODIMM DDR3 4GB   –    Rp. 2,053,665
4GB SODIMM DDR3 PC-8500

V-GEN SODIMM SDRAM 128MB   –    Rp. 401,183
128MB SODIMM SDRAM PC-133

Advertisements